2009.5  targeton-OCTUBRE-2009のコピー.jpg

Exposición 10/2009

  - Exposición "Taller de Serigrafia Des de Japó"

  - Artistas:

     - Mutsuko Ando

     - Sayoko Asai

     - Yoshihiko Ino

     - Naoko Iida

     - Yoko Iida 

     - Sakae Ito

     - Koji Kajiwara

     - Takashi Kawai

     - Tamiko Nagahata

- Yoshiko Kinutani

- Keiko Kusanagi

- Jiro Kusano

- Michiyo Kozaki

- Yasunori Koba

- Mariko Sugito

- Kimiko Suzuki

- Tomoko Suzuki

- Toshiko Tanaka

- Yoshie Hiramatsu

- Yoshie Fujita

- Masayoshi Matsui

- Ayako Murakami

- Hatsue Yoshinaga

- Akitsugu Yasui

- Kyoichi Yamada

2009.9  POSTER-SET-09のコピー.jpg

Exposición 09/2009

  - Exposición "Paisatge Urbans"

  - Artistas:

     - Josep Bofill

     - Carme Albaiges

     - Pep Bofill